احراز هویت احراز هویت

متقاضی گرامی، پس از تکمیل ثبت نام در سجام و دریافت کد پیگیری، احراز هویت به یکی از دو روش زیر قابل انجام است.

در صورتیکه احراز هویت با موفقیت انجام شود، بعد از دریافت پیامک احراز هویت کد بورسی نیز در قالب پیامک ارسال خواهد شد.

احراز هویت الکترونیک
احراز هویت حضوری