سطح مقدماتی

با توجه به سیاست گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای آشنایی متقاضیان فعالیت در بازار سرمایه کشور با مبانی و اصول معامله گری (خرید و فروش اوراق بهادار) و ارتقاء سلامت مالی، متقاضیان فعالیت در بازار سرمایه می توانند از محتوای آموزشی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته بهره مند شوند. شرط لازم برای موفقیت در بازار سرمایه، شناخت ابزارها و سامانه های بورسی، مفاهیم و اصطلاحات تخصصی و دانش معاملات است.
در سطح مقدماتی مفاهیم و اصطلاحات زیر را خواهید آموخت:

  • بورس و تاریخچه آن
  • ارکان و نهادهای مالی بازار سرمایه
  • مفاهیم و اصطلاحات بازار سرمایه
  • سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بورس
  • سامانه سجام و سهام عدالت
  • قوانین حاکم بر بازار سرمایه

نام فایل زمان مطالعه حجم لینک
1. بورس چیست؟ 6 دقیقه 5 MB
2. آشنایی با تاریخچه بورس 7 دقیقه 1 MB
3. مزایای فعالیت در بورس 7 دقیقه 1 MB
4. آشنایی با بازارهای مالی 8 دقیقه 1 MB
5. آشنایی با ارکان و نهادهای مالی بازار سرمایه 1 10 دقیقه 1 MB
6. آشنایی با ارکان و نهادهای مالی بازار سرمایه 2 8 دقیقه 2 MB
7. آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بازار سرمایه 1 7 دقیقه 1 MB
8. آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بازار سرمایه 2 7 دقیقه 1 MB
9. آشنایی با سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس 10 دقیقه 1 MB
10. آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم در بورس 7 دقیقه 1 MB

نام فایل مدت زمان حجم فایل پخش دریافت
1. بورس چیست؟ 2 دقیقه 3 MB
2. مزایای بورس چیست؟ 3 دقیقه 5 MB
3. آشنایی با تاریخچه بورس 4 دقیقه 6 MB
4. آشنایی با بازارهای مالی 4 دقیقه 6 MB
5. ارکان و نهادهای مالی بازار سرمایه 1 8 دقیقه 12 MB
6. ارکان و نهادهای مالی بازار سرمایه 2 6 دقیقه 9 MB
7. آشنایی با مفاهیم بورسی 1 8 دقیقه 8 MB
8. آشنایی با مفاهیم بورسی 2 6 دقیقه 6 MB
9. آشنایی با صندوقهای سرمایه گذاری 6 دقیقه 9 MB

آشنایی با تاریخچه بورس

مدت زمان: 3 دقیقه

تاریخچه بورسهای جهان و ایران

مدت زمان: 20 دقیقه

آشنایی با تاریخچه بورس ایران

مدت زمان: 3 دقیقه

آشنایی با سامانه سجام

مدت زمان: 3 دقیقه

آشنایی با بازارهای مالی

مدت زمان: 3 دقیقه

آشنایی با مفاهیم بورس

مدت زمان: 4 دقیقه

آشنایی با نهادهای مالی بازار سرمایه

مدت زمان: 17 دقیقه

آشنایی با صندوقهای سرمایه گذاری

مدت زمان: 18 دقیقه

آشنایی با سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس

مدت زمان: 15 دقیقه

آشنایی با ویژگیهای سهام

مدت زمان: 2 دقیقه

ارکان و نهادهای بازار سرمایه

مدت زمان: 7 دقیقه

آشنایی با ارکان بازار سرمایه

مدت زمان: 20 دقیقه

ارکان و نهادهای بازار سرمایه

مدت زمان: 5 دقیقه

قوانین حاکم بر بازار سرمایه 1

مدت زمان: 10 دقیقه

قوانین حاکم بر بازار سرمایه 2

مدت زمان: 18 دقیقه

آشنایی با مزایای فعالیت در بورس

مدت زمان: 3 دقیقه

آزاد سازی سهام عدالت

مدت زمان: 2 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت 1

مدت زمان: 3 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت 2

مدت زمان: 7 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت 3

مدت زمان: 3 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت 4

مدت زمان: 2 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت 5

مدت زمان: 2 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت 6

مدت زمان: 1 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت 7

مدت زمان: 1 دقیقه

آشنایی با سهام عدالت غیرمستقیم

مدت زمان: 7 دقیقه

آشنایی با شاخص معاملات

مدت زمان: 7 دقیقه