تاریخ انتشار:1400/4/27اخبار سجام

فعال شدن ویرایش اطلاعات حقوقی ها در سجام

فعال شدن ویرایش اطلاعات حقوقی ها در سجام

به گزارش روابط عمومی سمات، با توجه به درخواست های مکرر سهامداران حقوقی سجامی شده مبنی بر نیاز به ویرایش اطلاعات و یا تغییر در نماینده معرفی شده در این سامانه، از تاریخ 26 تیر ماه سال جاری این امکان در سامانه سجام فعال شده و دیگر نیاز به ارسال نامه کتبی از سوی اشخاص حقوقی نیست.