بیانیه های حقوقی

با عنایت به اینکه اصلی‌ترین هدف این سامانه، گردآوری اطلاعات هویتی، مالی، بانکی و ارتباطی سهامداران حقیقی و حقوقی می باشد، لذا متقاضی متعهد می شود که مسئولیت صحت اطلاعات ابرازی با وی بوده و در صورت عدم مطابقت اسناد ابرازی با اسناد سجلی یا اسناد موجود نزد سازمان ها و مراجع ذیصلاح، شخصاً موظف به رفع نقص میباشد و شرکت سپردهگذاری مرکزی و یا دارندگان حق دسترسی به سامانه هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت. در خصوص اطلاعات ارتباطی و تلفن تماس در هنگام ثبت نام نیز، هرگونه ابلاغ و اطلاع مربوطه صرفا به نشانی اعلامی در سامانه سجام ارسال می شود و مسئولیت صحت اطلاعات و به روز رسانی آن برعهده سرمایه گذار می باشد. چنانچه شخصی به نمایندگی از شخص حقیقی متقاضی بهره مندی از خدمات سامانه سجام می باشد، باید ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کند، سپس مدارک مثبت نمایندگی خود را اعم از وکالتنامه رسمی، حکم دادگاه در خصوص قیومیت و سایر موارد را در سامانه بارگذاری نماید. همچنین اعلام می شود که سرمایه گذار و یا نماینده وی موظفند هرگونه تغییر در وضعیت همچون رفع حالت حجر یا صغر، خاتمه وکالت، ممنوعیت از وکالت وکیل، عزل وکیل یا نماینده و یا سایر موارد را ظرف مدتی مشخص در سامانه به روزرسانی نمایند. پس از تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه سجام و پذیرفتن تعهدات، استعلام اطلاعات هویتی، کدهای سهامداری و اطلاعات حساب بانکی شخص گرفته می شود و در صورت تایید، کد پیگیری برای متقاضی ارسال می گردد. پس از دریافت کد پیگیری تنها امکان ویرایش اطلاعات ارتباطی، اطلاعات شغلی، اطلاعات مالی وجود دارد و پس از مراجعه به مراکز منتخب احراز هویت و سجامی شدن، متقاضی می تواند با پرداخت مبلغ 50000 ریال اطلاعات حساب بانکی خود را ویرایش نماید .